Čističky odpadních vod VH 6 až VH 200

Základní informace

Čistírny typu VH jsou malé biologické čistírny odpadových vod určené do 200 ekvivalentních obyvatel. Kvalita vody na odtoku zodpovídá hygienickým a vodohospodářským požadavkům.

Popis a funkce

čističky odpadních vodSplaškové odpadové vody natékajú nejprve do sekce mechanického předčiětení resp. usazovací sekce, kde dochází k zachycení hrubších mechanických nečistot, k odloučení lehkých vyflotovaných (plávajících) častíc a k zachycení rychle sedimentujících častíc. Odpadové vody dále natekají do oxické sekce, kde se nachází provzdušňovací systém, kterým se dodáva potřebné množství kyslíku mikroorganizmům. Směs mikroorgnizmů (aktívny kal) zabezpečuje odstraňování biologického znečistění. Z oxické sekce odteká aktivační směs (t.j. směs kalu a vody) do separátora. V separátoru se využíva fluidní filtráce. Vločky aktivovaného kalu ztrácejí v separátoru kinetickou energii a zároveň narůstá jejich velikost. Vytvářejí tak vločkovitý mrak (kalové mračno), přes který prochází proudící voda, pričemž jsou z něj odfiltrované i nejmenší nečistoty. Konstrukcí separátoru je zabezpečené, že kal sedimentuje do vyhrazeného sedimentačního prostoru, odkud je odčerpávaný zpět do aktivace. Vyčištěná voda je odváděna sběrným žlabem do odtokového potrubí. Biologické znečistení je odvedeno na aktivovaný kal, pričemž jeho produkce závisí od míry zatěžovaní.

Základní dodávka

čističky odpadních vodčističky odpadních vod + kompletní čistička
   - nádrž biologické ČOV
   - technologické vestavby
   - provzdušňovací systém
   - pročerpávací systém
   - vtokové a výtokové potrubí
   - nadstavec 500 mm (při VH6)
   - kryt (při VH6 a VH10)
   - dýchadlo na dodávku vzduchu
+ odovzdávací protokoly
+ provozní pořádek
+ zaškolení obsluhy

Výhody

čističky odpadních vodčističky odpadních vod + vysoká účinnosť
+ nízke investiční náklady
   - malé nároky na plochu
   - nízka hmotnost
   - jednoduchá montáž
   - kompaktnost
+ nízke provozní náklady
   - nízka spotřeba el. energie
   - jednoduchosť
   - spolehlivost
   - dlouhá životnost
   - vysoká záruka
+ bezzápachový provoz
+ tichý chod

Technické parametry

Čistírny odpadových vod typu VH umožňují moderní a ekonomicky výhodnou likvidaci odpadových vod. Pracují na mechanicko-biologickém principu a dodávají se ve formě celoplastových nádrží. Nádrž a technologická vestavba jsou vyrobené z polypropylénu (PP) a tvoří kompaktní celek. Všechny zařízení čistíren jsou dobře prístupné s možností jednoduché údržby.

Čistírny se vyznačují vysokou stálostí, odolností vůči prostředí a dlouhou životností. Vyčistěné odpadové vody je možné vypoušťět přímo do vodního toku (recipientu). V případě, že recipient není k dispozici, je možné vodu odvézt do vsakovací studny resp. do zemního, či terciárního filtru, anebo ji použit na závlahy. Přebytečný kal je možné využít na přihnojování okrasných dřevin.


Typ Počet
EO
Q
(m3/d)
BSK5
(kg/d)
D
(m)
H
(m)
Vp
(m)
Vo
(m)
DN přítok
(mm)
DN odtok
(mm)
Hmotnost
(kg)
Napětí
(V)
Příkon
(kW)
VH6 do 6 0,81 0,36 1,3 1,8 1,30 1,15 110 110 75 230 0,06
VH10 5-12 1,62 0,72 1,75 2,1 1,6 1,45 110 110 110 230 0,12
VH15 7-18 2,43 1,08 1,9 2,1 1,85 1,6 160 160 170 230 0,14
VH20 10-25 3,38 1,5 2,4 2,1 1,85 1,6 160 160 225 230 0,33
VH30 14-36 4,86 2,16 2,5 2,4 2,15 1,9 160 160 230 380 0,55
VH40 19-48 6,48 2,88 2,9 2,4 2,15 1,9 160 160 280 380 0,55
VH50 24-60 8,10 3,60 3,2 2,4 2,15 1,9 160 160 300 380 0,75
VH75 36-90 12,15 5,4 3,2 3 2,7 2,4 200 200 430 380 1,25
VH 100 48-120 16,2 7,2 3,9 3 2,7 2,4 200 200 570 380 1,25
VH 125 60-150 20,25 9 4,45 3 2,7 2,4 200 200 1070 380 1,25
VH 150 70-175 23,63 10,50 4,55 3,5 3,2 2,9 200 200 1180 380 2
VH 175 80-200 27 12 4,9 3,5 3,2 2,9 200 200 1330 380 2
VH 200 90-225 30,38 13,5 5,25 3,5 3,2 2,9 200 200 1470 380 2
Jeden ekvivalentní obyvatel = 135 l vody / os.den , 60 gr BSK5 osoba.den. Pod příkonem se rozumí příkon provzdušňovacího zařízení.

Technologické parametry

Hodnoty dovoleného znečistení [ mg / l ]
   do 50 EO nad 50 EO
BSK5 40 30
CHSKCr neuvádí se 135
NL105 neuvádí se 30
Garantované hodnoty vody na odtoku z ČOV
[ mg / l ]
  do 50 EO nad 50 EO
BSK5 13 ÷ 35 10 ÷ 25
CHSKCr - 44 ÷ 110
NL105 - 10 ÷ 25

Osazení ČOV

čističky odpadních vodNa osazní ČOV je potřebné mít vypracovanou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem.

ČOV typu VH je kompletní samonosná plastová nádrž. Nádrž se osází do výkopu na betonovou desku výšky 15 cm (rovinnost betonové desky ±5mm) obvykle tak, aby byl kryt nádrže cca 10 cm nad úrovní terénu a aby se tak zabránilo vniknutí dešťových vod do ČOV.

V místech bez výskytu spodní vody se ČOV obetonuje do výšky určené PD od úrovně betonové desky a nad touto úrovní se do šírky 15 cm obsype pískem a dále zeminou. Obsyp sa zhutňuje po vrstvách. Při samotném osazovaní ČOV se nádrž napouští vodou a to postupným způsobem až po odtokovou hranu.

Dodací podmínky

Dodávka čistirny odpadových vod typu VH se uskutečňuje na základě závazné objednávky. Garance, termíny a způsob úhrady příp. zabezpečení dopravy jsou upřesněné na základě vzájemné dohody mezi objednávatelem a dodavatelem.

Poznámka

Nákresy a popis osazení se vztahují na čistírny typu VH 6. Při větších ČOV je technické řešení a způsob osazení realizovaný obdobně.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz