Odlučovače ropných látek SOL(C) 1 až SOL(C) 30

Základní informace

čističky odpadních vodOdlučovače ropných látek SOL a SOLC se používají na čistení vod, znečistěných volnými ropnými látkami (NEL), např. dešťových vod z parkovišť, šrotovišť, odstavných, manipulačných ploch, či z jiných velkých zpevněných ploch určených pro parkovaní osobních a nákladních vozidel, atd. Tato zařízení nejsou určena na odstraňování rozpustných olejů a tuků.

Odlučovač se vyrábí ve dvou technických provedeních – sorpční odlučovač (typ SOL) a sorpční odlučovač s aktivním uhlím (typ SOLC).

Popis a funkce

Voda znečistěná ropnými látkami natéká skrz přítokové potrubí do první části nádrže - usazovacího prostoru, kde jednoduchou sedimentací dochází k oddělení hrubých nečistot (písku, štěrku a pod.) od vody. Hrubé nečistoty se usazují na dně usazovacího prostoru. Následně dochází k dočišťování vody v sorpčním filtru (sorpčný odlučovač ropných látek) resp. sorpčním filtru a filtru s aktívním uhlím (sorpčné odlučovače s aktívním uhlím). Sorpční filter je vyplněný látkou FIBROILom - vláknitým PP+PE materiálem, který obsahuje 20 - 30% mikromletého vápence.

čističky odpadních vod čističky odpadních vod čističky odpadních vod

Základní dodávka

+ kompletní odlučovač ropných látek
+ vodotěsná nádrž
+ technologická vestavba
+ sorpční filtr resp. sorpční filtr s aktivním uhlím
+ kryt (plastový)
+ připojovací přítokové a odtokové potrubí
+ zaškolení obsluhy
+ provozní pořádek

Výhody

+ vysoká kvalita vyčištěné vody
+ nízke investiční náklady
+ minimální zastavěná plocha
+ nenáročná montáž
+ jednoduchost a vysoká spolehlivost
+ nenáročná obsluha a údržba
+ bezzápachová prevádzka
+ dlouhá životnost
+ vysoká záruka

Technické parametry

Odlučovače ropných látek jsou řešené jako celoplastové nádrže. Základní výšky nádrží pro jednotlivé typy odlučovačů jsou uvedené v tabulce. Zvýšení výšky odlučovače je možné zrealizovat podla požadavků zákazníka. Odlučovače jsou dodávané ako kusové zásilky bez obalu. Nádrže odlučovačů ropných látek a funkční prostory v těchto nádržích jsou vytvořené z desek a stěnových prvků z polypropylénu. Všecky typy odlučovačů se vyrábí standartně v hranatém provedení. Podle koncentrace ropných látek můhou být odlučovače řešené jako odlučovače s obtokovaním anebo bez obtokovaní. Výkonnost odlučovačov ropných látek je daná množstvím přítoku vody. V základní nabídce jsou odlučovače s výkonem od 1 do 30 l/s. Větší zařízení a zařízení pro jiné přítoky se dodávají individuálně. Průměry přítokových a odtokových potrubí je možné dodat podle požadavku zákazníka a místních podmínek, třeba přitom však dodržet minimální průměry potrubí pro jednotlivé typy odlučovačů (uvedené v tabulce). Kryty na odlučovače se standartně dodávají plastové. V případě umístění lapače tuků v průjezdné ploše je nutné použiť litinový poklop príslušné třídy s nevyhnutelnou stavební úpravou podle PD. S odlučovačem je možné manipulovat ručne, případně s malou mechanizací, ale vždy s ohledem na menší odolnost materiálu proti rázům (zvlášť při nižších teplotách). Zařízení vyžaduje minimální starostlivost a údržbu, která spočíva v občasné kontrole odlučovače, případně výměně filtračního segmentu a vyčistění odlučovače od jemných sedimentů a ropných látek.

Sorpční lapače / Sorpční lapače s aktivním uhlím


Typ Max. přítok Qmax (l/s) Orientační odvod. plocha (m2) Přítok. potrubí DNp (mm) Odtok. potrubí DNo (mm) Dĺžka L (mm) Dĺžka L (mm) Šířka B (mm) Výška H (mm) Výška přítoku Vp (mm) Výška odtoku Vo (mm)
SOL SOLC
SOL/SOLC 1 1 110 100 100 1000 1300 1000 1000 850 750
SOL/SOLC 1,5 1,5 170 100 100 1500 1800 1000 1000 850 750
SOL/SOLC 2 2 220 100 100 1700 2000 1000 1000 850 750
SOL/SOLC 3 3 350 100 100 2250 2500 1000 1000 850 750
SOL/SOLC 4 4 450 125 125 2000 2400 1600 1200 950 750
SOL/SOLC 6 6 660 125 125 3000 3400 1600 1200 950 750
SOL/SOLC 8 8 900 150 150 4000 4400 1600 1200 950 850
SOL/SOLC 10 10 1100 200 200 4000 4400 2000 1500 1200 1100
SOL/SOLC 15 15 1600 250 250 4800 5200 2500 1500 1200 1100
SOL/SOLC 25 25 3000 300 300 4500 4900 4500 1500 1200 1100
SOL/SOLC 30 30 3600 300 300 4800 5200 5000 1500 1200 1100

Technologické parametry

Odlučovače ropných látek jsou určené k odlučování ropných látek s hustotou od 750 do 950 kg.m-3, s teplotou roztoku vyšší než +4°C a s koncentrací vstupního znečištení do 1000 mg/ l. Při dodržení uvedených skutečností jsou parametry vody na výstupu:

při sorpčním odlučovači ropných látek : NEL < 0,20 mg/l

při sorpčním odlučovači s aktivním uhlím : NEL < 0,05 mg/l

Způsob osazení

Na osazení odlučovače ropných látek je potřebné mít vypracovanúou projektovou dokumentaci (PD) odborně způsobilým projektantem. Konkrétně způsob osazení odlučovače je určený PD. Plastový odlučovač se osadí na základovou betonovou desku, které rovinnost je ± 0,5 cm. Odlučovač je potřebné umístit v nezamrzající hloubce.

Při postupném napouštění nádrže vodou a její rozepření se vykoná zhutněný zásyp sušším betonem s obsahem cementu resp. se obetonuje (v zmysle PD). Odlučovač se připojí na kanalizaci. Vybetonuje se vrchní čast anebo vymuruje betonovými tvárnicemi. Osadí se překlady a poklopy (případne se vybetonuje monolitická deska). Po vyčerpaní vody se filtrační komora naplní adsorpčními segmentami a celé zařízení se znovu napustí vodou (var. B).

Při větší hloubce uložení kanalizace, při osazení v plochách s vysokým zatížením resp. při použití litinových poklopů se nad odlučovač osadí železobetónová deska (překlady), na kterou se umístí šachtové kónusy, vyrovnávací prstenec a litinový poklop. Při menší hloubce osazení je možné pod litinové poklopy umístit jen vyrovnávací prstenec uložený na železobetonové desce resp. překladech (var A).

čističky odpadních vod

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz