Čističky odpadních vod VH 200 až VH 10000

Základní informace

čističky odpadních vodBiologické čistírny odpadových vod do 10 000 ekvivalentů obyvatel (EO) jsou založené na čistění mechanicko-biologickým aerobním způsobem s nízko zatíženou aktivací a s odstraňovaním dusíku a fosforu simultání nitrifikací a denitrifikací. Technolagie může být realizovaná bez primární sedimentáce a s aerobní stabilizací kalu.

Komplexní zabezpečení

Při realizaci čistírny odpadových vod do 10000 EO nabízíme:

čističky odpadních vod + poradenství
+ návrh a přepočet technologie
+ projekt
   - environmentální posouzení
   - projekt pro územní konaní
   - projekt pro stavební povolení
   - realizační projekt
+ realizace díla (kompletní čistírna odpadových vod vrtané měřaní a regulace)
   - dodávka
   - montáž
   - provozní pořádek
   - zkušební provoz
   - zaškolení pracovníků
+ servis
   - záruční opravy
   - pozáruční servis

Možnosti dodávky

+ Mechanické předčištění
   - zařízení: hrablicové síto s možností strojního stírání, čerpací technika
   - potrubí a armatury
+ Biologické čistení
   - zařízení: nádrž kompaktního bioreaktoru s vybavením, čerpací technika, důchadlové agregáty
   - potrubí a armatury
   - schodiště s plošinou a zábradlím
+ Terciární dočistení
   - zařízení: terciární filtr, čerpací technika
   - potrubí a armatury
+ Kalové hospodářství
   - zařízení: zásobník kalu, odvodňovač kalu, čerpací technika
   - potrubí a armatury
+ Elektromotorická instalace
   - zařízení: hlavní rozvaděč s ovládacím panelem
   - kabelové rozvody: kabelová instalace s příslušenstvím
+ Systém automatického řízení
   - zařízení: PC (hardware+software), kyslíková sonda a ultrazvuková sonda s převodníky, frekvenčný měnič, měrný žľab, kalibrace

Realizace

V nejvyšší kvalitě
- dosahovaná čistící účinnost 95 až 99 % (optimalizací převzdušňování, monitorovaním a optimalizovaním čistícího procesu prostředníctvím systému automatizovaného řízení)
- v případě subdodávek používame osvedčené a spolehlivé zařízení renomovaných firem s vysokou spolahlivostí a garantovanými prozními parametry

Za nejnižší ceny
- snížené investiční náklady (pomocí komplexního integrovaného biologického reaktoru s minimalizovaním počtu použitých strojnotechnologických zařízení a optimalizací jejich parametrů na základě hydrotechnického dimenzování podle konkrétních potřeb dané čistírny)
- snížené provozní náklady (systémem automatického řízení, minimalizací počtu pracovníků obsluhy)

Technologické parametry


Velikost zdroje
(EO)
Parameter Hodnoty maximálního stupně znečištění [mg/l]
Požadované hodnoty podle NV ČR 491/2002 Garantované hodnoty
ČOV
pro vypouštění
do povrchových vod
pro vypoušťění
do podzemných vod
prům. max. prům. max. prům. max.
do 20 BSK5 40 70 25 50 20 45
NL - - 25 50 20 45
od 20 do 50 BSK5 40 70 20 40 15 35
NL - - 20 40 15 35
od 50 do 2000 BSK5 30 60 limitní hodnoty ukazatelů
se stanovují individuálně
15 30
CHSK 135 170 65 85
NL 30 60 15 30
od 2001 do 10 000 BSK5 25 45 limitné hodnoty ukazatelů
se stanovují individuálně
10 20
CHSK 120 170 55 80
NL 25 50 10 20
N-NH4 20/30 40/40 10/15 20/20

Technologické schéma

čističky odpadních vod

Dodací podmínky

Dodávka a montáž čistíren odpadoních vod do 10 000 EO se uskutečňuje na základě závazné objednávky. Garance, termíny a způsob úhrady příp. zabezpečení dopravy jsou upřesněné na základě vzájemné dohody mezi objednávatelem a dodavatelem.

Ing. Pavel Sýkora
Křižíkova 178/31
186 00 Praha 8 - Karlín

tel.: +420 571 448 382
mobil: +420 603 546 981

e-mail: kodek@iol.cz